7.02.2009 г.

Брой 10 от 06.02.2009

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
  2. Приет е Закон за изменение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  3. Изменен е Законът за държавната собственост.
  4. Изменен е Законът за общинската собственост.
  5. Изменена е Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
  6. Изменена е Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.