29.06.2012 г.

Брой 49

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за частните съдебни изпълнители

26.06.2012 г.

Брой 48

Променени актове

 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на европейския съюз ...
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация
 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на ...

22.06.2012 г.

Брой 47

Променени актове

 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за пътищата
 • Закон за устройство на територията
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Наредба за представителите по индустриална собственост
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени...

19.06.2012 г.

Брой 46

Променени актове

 • Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
 • Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия

15.06.2012 г.

Брой 45

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за водите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за концесиите
 • Закон за културното наследство
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за общинския дълг
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Закон за физическото възпитание и спорта

14.06.2012 г.

Брой 44

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за пътищата
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за частната охранителна дейност
 • Закон за чужденците в република България

8.06.2012 г.

Брой 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

5.06.2012 г.

Брой 42

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
 • Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството

1.06.2012 г.

Брой 41

Променени актове

 • Решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Приложения към решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели ...
 • Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба