28.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за държавния дълг
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за платежните услуги и платежните системи
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за семейни помощи за деца

21.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за висшето образование
 • Закон за горите

18.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

15.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично...
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

14.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за устройство на територията

11.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Наредба № 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2007 г.)

7.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Закон за адвокатурата
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"

4.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • Инструкция № Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
 • Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията