31.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 • Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2...

28.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

24.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България
 • Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

21.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт

17.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

14.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 4 от 25 април 2007 г. за аеронавигационните карти
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...

10.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Постановление № 214 от 21 септември 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в съда на европейския съюз, и за съдия в общия съд (загл. изм. – дв, бр. 84 от 2014 г., в сила от 10.10.2014 г.)

7.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на указ № 168 от 2009 г. за утвърждава...

3.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
 • Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 • Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека