История на Държавен вестник

Държавен вестник“ (ДВ) е официалното печатно издание на Народното събрание на Република България.
ДВ излиза за първи път на 28 юли 1879, а от 1950 до 1962 се издава под името „Известия на Президиума на Народното събрание“. Изданието излиза всеки вторник и петък, като в случай на значимо събитие се издават и извънредни броеве.

Раздели

  • Официален раздел – в този раздел се обнародват актовете, приети от Народното събрание, нормативните документи на Министерския съвет, международните договори на Република България и др. подобни.
  • Неофициален раздел - тук се обнародват административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания и други известия.

Източници с информация за Държавен вестник