30.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2013)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за счетоводството (ЗС)

27.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (дв, бр. 26 от 2011 г.)
 • Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

23.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура"
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на отбраната
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
  Устройствен правилник на министерството на отбраната

21.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи (дв, бр. 35 от 1996 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за потребителския кредит
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)

Нови актове

 • Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (Виж новия график Почивни дни 2013)

16.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
 • Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
 • Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
 • Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи

13.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р...

7.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 86

Нови актове

 • Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Променени актове

 • няма

6.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на ...
 • Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)

2.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
 • Наредба № 7 от 27 януари 2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване