29.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

26.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 71

Променени актове

 • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • Наредба № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

22.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 70

Нови актове

 • Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
 • Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

19.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спе...
 • Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 68

Променени актове

 • Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

12.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 67

Променени актове

 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.

8.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 66

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за физическото възпитание и спорта

6.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
  Закон за енергията от възобновяеми източници

5.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 64

Променени актове

 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...

1.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 63

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетира...