29.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби 
 • Наредба № 34 от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

25.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки 
 • Закон за общинския дълг Наказателно-процесуален кодекс 
 • Закон за съдебната власт Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство 
 • Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (загл. изм. - дв, бр. 93 от 2011 г.) 
 • Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение 
 • Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република бълг... 
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството... 
 • Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт (дв, бр. 64 от 2007 г.) 
 • Постановление № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2011 г. 
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

22.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.) 
 • Закон за държавния печат и националното знаме на република България 
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност 
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция 
 • Правилник за прилагане на закона за държавната финансова инспекция 
 • Закон за почвите 
 • Закон за защита на животните 
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари 
 • Постановление № 258 от 24 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "транспорт", съфинансирана от кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. 
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите 
 • Постановление № 36 от 14 февруари 2001 г. за изграждане на комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (кас) (загл. изм. - дв, бр. 103 от 2008 г., в сила от 02.12.2008 г., изм. - дв,...

18.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 29 от 12 юли 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване 
 • Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на регламент (ео) № 343/2003 на съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за р... 
 • Постановление № 59 от 11 март 2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по програмата за развитие на селските райони за периода 20... 
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

15.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители 
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

11.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 38 от 25 юли 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

8.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане 
 • Устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Устройствен правилник на агенция "митници" 
 • Постановление № 325 от 7 декември 2004 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обс... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88... 
 • Постановление № 180 от 1 август 2005 г. за създаване на съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки 
 • Постановление № 79 от 1 април 2009 г. за приемане на наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енер... 
 • Тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от закона за енергийната ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г.) 
 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна е... 
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика 
 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 
 • Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

4.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

3.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • няма

Нови актове

 • няма

Нови актове

 • Решение № 1455-нс от 1 ноември 2011 г. 
 • Решение № 1458-пвр от 1 ноември 2011 г. относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на избраните президент и вицепрезидент на република България

1.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 99 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз 
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 
 • Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги