30.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Закон за обществените поръчки
 • Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на република България (загл. доп. - дв, бр. 58 от 2007 г., загл. изм. - дв, бр. 102 от 2008 г.)
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

27.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

23.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2013 г.)
 • Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

20.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

16.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

13.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

9.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Инструкция № 8121з-582 от 19 септември 2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
 • Наредба № н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия

6.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 28 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси