27.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество ...
 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
 • Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

22.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
 • Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
 • Наредба № н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната

21.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за администрацията
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Изборен кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс

19.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за чужденците в република България

15.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

12.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване нови граници на община чирпан, област стара загора и община стара загора, област стара загора

8.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по вписванията

7.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 12

Нови актове

 • Решение № рд-нс-04-8 от 31 януари 2013 г. на надзорния съвет на националната здравноосигурителна каса

6.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 11

Нови актове

 • Решение № рд-нс-04-8 от 31 януари 2013 г. на надзорния съвет на НЗОК

5.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 17 от 4 октомври 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 • Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

1.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Постановление № 269 от 26 октомври 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития фонд "тютюн"
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка