28.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор за присъединяването на република България и румъния към европейския съюз
  Договор от лисабон за изменение на договора за европейския съюз и на договора за създаване на европейската общност(ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 21 март 2008 г. - дв, бр. 36 от 4 април 2008 г. в сила от 1 декември 2009 г.)
 • Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
 • Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 • Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

24.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС 2012)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение
 • Протокол за сътрудничество между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на социалистическа република виетнам в областта на подготовката на кадри
 • Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки"
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

21.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 21.02.2012)
 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС)
 • Закон за дипломатическата служба
 • Закон за културното наследство
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи

17.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на министерството на финансите по закона за държавните такси
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

14.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

10.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

7.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Наредба № 42 от 6 юли 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г. (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 • Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)

3.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на ливанската република за сътрудничество в областта на туризма (одобрен с решение № 866 от 9 декември 2010 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 28 де...
 • Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти