31.07.2012 г.

ДВ, брой 58

Променени актове

 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Постановление № 104 от 30 май 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. ...
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Постановление № 283 от 27 декември 2000 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча, и на наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Правилник за устройството и дейността на комендантство ...
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

27.07.2012 г.

ДВ, брой 57

Променени актове

 • Задължителни правила за морските пристанища на република България
  Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 48 от 9 септември 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
 • Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

24.07.2012 г.

ДВ, брой 56

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Закон за защита на потребителите
 • Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието

20.07.2012 г.

ДВ, брой 55

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация
 • Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
 • Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни ...
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
 • Тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати
 • Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

17.07.2012 г.

ДВ, брой 54

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

13.07.2012 г.

ДВ, брой 53

Променени актове

 • Търговски закон
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Закон за пътищата
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух

10.07.2012 г.

ДВ, брой 52

Променени актове

 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2012 г., в сила от 10.07.2012 г.)
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

6.07.2012 г.

ДВ, брой 51

Променени актове

 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Постановление № 190 от 4 юли 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на република България
 • Постановление № 272 от 19 ноември 2010 г. за закриване на задгранични представителства на република България
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Учредителен договор на международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)

3.07.2012 г.

ДВ, брой 50

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
 • Закон за конституционен съд
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за тютюна и тютюневите изделия