Помагало по Личен състав от 1908 год.

Възстановено копие на оригинално учебник по ТРЗ и ЛС от 1908 год. Изданието е предназначено като справочник с тогавашните нормативни уредби при обработката и изплащането на работни заплати, командировъни и облагането. Прегледно са показани категориите труд и съответните норми за възнаграждение.

Прави впечатление, че в организационно и законово отношение положението в страната ни не се е променило особено много. Пейрола (обработката на заплати) и тогава е бил сред дисциплините за които са били нужни сериозни усилия за да се следят всички нормативни промени.  Ето какво изтъкват авторите на учебника (специалисти от тогавашното финансово министерство) за причините да издадат това помагало:
Друга не по-малко важна причина за отбелязаните трудности по произвеждане и оправдаване разходите за заплати, пътни и дневни пари е тая, че учрежденията нямат събрани напълно и наредени по-системно всички наредби по предмета, направени в разни времена. Работата по задържането на многобройните удръжки, които се правят от заплатите на чиновниците и служащите, и по внасянето им по принадлежност - на приход в държавното съкровище, на окръга, на общината, на специалните фондове и дори на частни лица - изисква добро познаване наредбите на много закони и правилници. А вън от това, че някои от тия закони и правилници са изчерпани и трудно се намират, но и самите наредби в тях са разпръснати.

Може да прегледате цялото издание онлайн, обработено и предоставено от пейрол.com