31.12.2008 г.

ДВ, брой 110 от 30.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение за Закона за българските документи за самоличност.
 3. Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
 4. Изменен е Законът за вътрешния одит в публичния сектор.
 5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.

24.12.2008 г.

ДВ, брой 109 от 23.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 2. Приет е Закон за изменение за Закона за собствеността.
 3. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.

20.12.2008 г.

ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.

 1. Приет е Закон за допълнение на Търговския закон.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 3. Приет е Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 4. Приет е Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
 5. Обнародвано е Постановление № 305 от 11 декември 2008 г. за създаване на изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

13.12.2008 г.

ДВ, брой 106 от 12.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите и данъчните складове.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
 3. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
 4. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане.

10.12.2008 г.

ДВ, брой 105 от 09.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

6.12.2008 г.

ДВ, брой 104 от 05.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.

29.11.2008 г.

ДВ, брой 102 от 28.11.2008

 1. Приет е нов Закон за защита на конкуренцията.
 2. Приет е Закон за инспектиране на труда.
 3. Изменен е Законът за защита на потребителите.

22.11.2008 г.

ДВ, брой 100 от 21.11.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

19.11.2008 г.

ДВ, брой 99 от 18.11.2008

 1. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република Гърция.
 2. Приета е Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки.

15.11.2008 г.

ДВ, брой 98 от 14.11.2008 г.

 1. Приет е Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
 2. Приет е Закон за енергийната ефективност.
 3. Приет е Закон за независимите оценители.
 4. Приет е Закон за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

8.11.2008 г.

ДВ, бр. 97 от 11.07.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 22 от 14 октомври 2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия.
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 2 от 29 октомври 2008 г. за схема на общността за управление по околна среда и одитиране.

5.11.2008 г.

ДВ, брой 95 от 04.11.2008

 1. Изменена е Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

1.11.2008 г.

ДВ, брой 94 от 31.10.2008

 1. Приет е Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки.
 3. Изменен е Административнопроцесуалният кодекс.
 4. Изменен е Законът за администрацията.
 5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при българската народна банка.

29.10.2008 г.

ДВ, брой 93 от 28.10.2008

 1. Приет е Закон за допълнение на закона за общинския дълг.

22.10.2008 г.

ДВ брой 91 от 21.10.2008 г.

 1. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.
 2. Изменен е Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

15.10.2008 г.

Бр. 89 от 14.10.2008 г.

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 112 от 2001 г.);
 2. Изменен е Кодексът за социално осигуряване;
 3. Обнародвано е Постановление № 242 от 8 октомври 2008 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление № 80 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);
 4. Изменено е Постановление № 202 от 11 август 2008 г. за приемане на Тарифа за таските, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите.

11.10.2008 г.

ДВ, бр. 88 от 10.10.2008 г.

 1. Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 ОТ 1999 г.)

Бр. 88 от 10.10.2008 г.

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.);
 2. Изменен е Законът за българските документи за самоличност.

8.10.2008 г.

ДВ., бр. 87 от 07.10.2008 г.

 1. Обнародвана е Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България

4.10.2008 г.

ДВ, бр. 86 от 03.10.2008 г.

 1. Обнародване на Наредба за ползване на студентските общежития и столове.
 2. Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.)

30.09.2008 г.

ДВ, бр. 85 от 30.09.2008 г.

 1. Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (ДВ, бр. 22 от 2005 г.)

27.09.2008 г.

Държавен вестник бр. 84 от 26.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие;
 2. Приета е Наредба № i-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност".

24.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 83 от 23.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 51 от 2007 г.).

20.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 82 от 19.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, БР. 82 ОТ 1998 Г.)

17.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 81 от 16.09.2008 г.

 1. Обнародвано е Постановление № 224 от 10 септември 2008 г. за създаване на съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз

13.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 80 от 12.09.2008 г.

 1. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 2. Обнародван е Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

10.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 79 от 09.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.
 2. Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура".

3.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 77 от 02.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 2. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество.
 3. Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за документите за заемане на държавна служба (ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.).
 4. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (ДВ, БР. 54 ОТ 2005 Г.);
 5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.).

31.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 76 от 29.08.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

30.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 75 от 26.08.2008 г.

 1. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

23.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 74 от 22.08.2008 г.;

 1. Приета е НАРЕДБА № 28 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

20.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 73 от 19.08.2008 г.:

 1. Приета не НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 2. Приета е НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
 3. Прието е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.

15.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 72 от 15.08.2008 г

 1. Приета е НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

13.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 71 от 12.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИЗА ДЕЦА (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.);
 2. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТОКОРАБОПЛАВАНЕ (ДВ, БР. 55 И 56 ОТ 1970 Г);
 3. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НАЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.);
 4. Приета е НАРЕДБА № 9 ОТ 23 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИКОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАВИСИМИ ЛИЦА.

8.08.2008 г.

Държавен вестник , бр. 70 от 08.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕБОГАТСТВА (ДВ, БР. 23 ОТ 1999 Г.);
 2. Приета е НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ"ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2008 Г.);

6.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 69 от 05.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ;
 2. Приет е ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ,БР. 110 ОТ 1999 Г.);
 3. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ,БР. 26 ОТ 2000 Г.);
 4. Приета е НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗААТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.