28.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
 • Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на б...

25.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Единен класификатор на длъжностите в администрацията
 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по лекарствата
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
 • Постановление № 231 от 20 септември 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "административен капацитет", съфинансирана от европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 90 от 9 май 2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 271 от 17 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата
 • Постановление № 207 от 15 юли 2011 г. за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от закона за държавния бюджет на република България за 2011 г.
 • Устройствен правилник на контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на икономиката, енергетиката и туризма по закона за държавните такси (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2000 г., загл. изм. - дв, бр. 78 от 2005 г., загл. изм. - дв, бр. 93 от 2009 г., в сила о...

21.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Закон за митниците
 • Закон за адвокатурата
 • Закон за частните съдебни изпълнители
 • Закон за правната помощ
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
 • Закон за съдебната власт
 • Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 • Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

18.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Наредба № н-12 от 12 април 2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

14.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Решение № 2357 от 16.02.2011 г. по адм. д. № 14072/2010 г. (обн., дв, бр. 17 от 2011 г., попр., дв, бр. 80 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на с...
 • Закон за българския червен кръст
 • Закон за водите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Закон за защита при бедствия
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание

11.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

7.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието. 
 • Наредба за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

4.10.2011 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за хазарта
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
 • Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
 • Кодекс за застраховането
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за електронната търговия
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Устройствен правилник на министерството на културата