31.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г., изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България
 • Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от ...
 • Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация
 • Наредба № 34 от 3 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

27.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба за реда за използване на документите от националния архивен фонд
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 • Постановление № 9 от 28 януари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на държавна агенция "архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от държавна агенция "архиви", по закона за националния архивен фонд
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

24.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • КТ (Кодекс на труда - 24.01.2012)
 • Кодекс за Социално Осигуряване (КСО - 24.01.2012) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Правилник за прилагане на ЗАДС (Закона за Акцизите и Данъчните Складове)

20.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)
 • Наредба № н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.)
 • Наредба № I-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност"

17.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.)
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

13.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

10.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Заемно споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 април 2010 г. - дв, бр. 32 от ...
 • Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

6.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Решение № 645 от 30 август 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "софийски околовръстен път - южна дъга", участък "симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40...
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

3.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)