28.09.2012 г.

ДВ, брой 74

Променени актове

 • Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

25.09.2012 г.

ДВ, брой 73

Променени актове

 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

21.09.2012 г.

ДВ, брой 72

Променени актове

 • Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
 • Наредба за категоризиране на плажовете
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
 • Устройствен правилник на агенция "митници"

18.09.2012 г.

ДВ, брой 71

Променени актове

 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на отбраната
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС ...
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за организацията на дейността на конституционния съд
 • Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2003 г.)

14.09.2012 г.

ДВ, брой 70

Променени актове

 • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

11.09.2012 г.

ДВ, брой 69

Променени актове

 • Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

4.09.2012 г.

ДВ, брой 68

Променени актове

 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за ...
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от ...