30.11.2010 г.

Бр. 94 от 30.11.2010

  1. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
  2. Изменен е Законът за Данък върху добавената стойност.
  3. Изменен е Законът за данъците върху доходите на физическите лица.
  4. Изменен е Законът за акцизите и данъчните складове.
  5. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
  6. Изменен е Законът за кредитните институции.
  7. Изменен е Законът за счетоводството.
  8. Изменен е Законът за митниците.

27.11.2010 г.

Бр. 93 от 26.11.2010

Приет е допълнителен протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци.

24.11.2010 г.

Бр. 92 от 23.11.2010

Няма значими обновявания на закони

20.11.2010 г.

Бр. 91 от 09.11.2010

Няма значими обновявания на закони

17.11.2010 г.

Бр. 90 от 16.11.2010

Приета е Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

13.11.2010 г.

Бр. 89 от 12.11.2010

Изменен е Законът за приватизация и следприватизационен контрол.

10.11.2010 г.

Бр. 88 от 09.11.2010

Изменен е Законът за Министерството на вътрешните работи.

5.11.2010 г.

Бр. 87 от 5.11.2010

Изменен е Законът за държавната собственост