30.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба за устройството и дейността на националния доверителен екофонд

26.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети
 • Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

23.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "воен...

19.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

16.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България

12.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 76

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

9.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 75

Променени актове

 • Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"
 • Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"

5.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 74

Променени актове

 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета
 • Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

2.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 73

Променени актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на регионалното развитие на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионалното развитие и публичната администрация на румъния, действащо като управляващ орган,...
 • Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства