30.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за управление на отпадъците
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"

27.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 25

Променени актове

 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Наказателно-процесуален кодекс

23.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
 • Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

16.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи
 • Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора
 • Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение
 • Постановление № 84 на мс от 8 април 1998 г. за определяне на основните задачи на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

13.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс за застраховането
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

9.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за държавния служител
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за меценатството
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

6.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 • Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските

2.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от държавна агенция "национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18...
 • Постановление № 19 от 8 февруари 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследс...