30.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

24.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за висшето образование
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица

19.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данък върху застрахователните премии
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за хазарта

16.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

13.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет

5.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

25.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на п...

21.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Консулска конвенция между република България и грузия(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 8 април 1998 г. - дв, бр. 44 от 1998 г. в сила от 26 декември 1998 г.)
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

18.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...

14.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)

13.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...

7.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

4.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

31.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 • Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2...

28.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

24.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на република България
 • Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

21.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт

17.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

14.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 4 от 25 април 2007 г. за аеронавигационните карти
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...

10.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Постановление № 214 от 21 септември 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в съда на европейския съюз, и за съдия в общия съд (загл. изм. – дв, бр. 84 от 2014 г., в сила от 10.10.2014 г.)

7.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на указ № 168 от 2009 г. за утвърждава...

3.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол
 • Наредба № 5 от 21 март 2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
 • Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

30.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба за устройството и дейността на националния доверителен екофонд

26.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети
 • Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

23.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води
 • Наредба № н-7 от 8 март 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "воен...

19.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет

16.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България

12.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 76

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат

9.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 75

Променени актове

 • Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"
 • Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"

5.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 74

Променени актове

 • Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
 • Правилник за прилагане на закона за народната просвета
 • Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

2.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 73

Променени актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на регионалното развитие на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионалното развитие и публичната администрация на румъния, действащо като управляващ орган,...
 • Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

29.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

26.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 71

Променени актове

 • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • Наредба № 3 от 7 март 2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

22.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 70

Нови актове

 • Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
 • Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили

19.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спе...
 • Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
 • Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 68

Променени актове

 • Наредба № 15 от 2 юли 2008 г. за придобиване на специалност "обща медицина" от общопрактикуващите лекари
 • Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

12.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 67

Променени актове

 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.

8.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 66

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за физическото възпитание и спорта

6.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
  Закон за енергията от възобновяеми източници

5.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 64

Променени актове

 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...

1.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 63

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (дв, бр. 94 от 2000 г.)
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетира...

29.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 62

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

25.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 61

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за горите
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите

24.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози

18.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 59

Променени актове

 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

15.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 58

Променени актове

 • Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

11.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 57

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

8.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

4.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 55

Променени актове

 • Наредба № 6 от 19 февруари 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за медицинската експертиза

1.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 54

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за насърчаване на заетостта

27.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 53

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наказателен кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

24.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 52

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...

21.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 51

Променени актове

 • Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 • Наредба № 7 от 23 юни 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците

17.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 50

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Наредба № 36 от 7 януари 1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
 • Наредба № н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършва...
 • Наредба № н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

13.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 49

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Закон за водите

10.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
 • Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и н...

6.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Закон за лечебните заведения
 • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители

3.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

30.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ...
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)

27.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

26.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър ...
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

20.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Национален номерационен план на република България
 • Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл...

16.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

13.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронното управление

9.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Методика за определяне на цени на балансираща енергия
 • Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

7.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (загл. изм. - дв, бр. 38 от 2014 г.)

29.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 37

Променени актове

 • Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

25.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

22.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за здравното осигуряване

15.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките ...
 • Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на ...

11.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (кодекс SтсW)

8.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

4.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 • Постановление № 71 от 28 март 2014 г. за утвърждаване на стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

1.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

30.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 29

Нови актове

 • Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.
 • Решение № 30-еп от 30 март 2014 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България

28.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Закон за горите
 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)

25.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Търговски закон

21.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за водите
 • Закон за храните
 • Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България

19.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 25

Променени актове

 • Устройствен правилник на агенция "митници"

18.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България (дв, бр. 12 от 2000 г.)
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

14.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

11.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за регионалното развитие

7.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

5.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за администрацията
 • Закон за българската телеграфна агенция

4.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

28.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор между народна република България и съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела(ратифициран с указ № 784 на държавния съвет от 15 април 1975 г. - дв, бр. 33 от 1975 г. в сила от 18 ...
 • Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 25 май 2000 г. - дв, бр. 47 от 2000 г. в сила от 29 април 2001 г.)
 • Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. (*1)

25.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за пътищата
 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

21.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок

18.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)

14.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Инструкция № и-3 от 15 ноември 2012 г. за организация на взаимодействието между прокуратурата на република България и военната полиция
 • Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

11.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

7.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)

4.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ...
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

31.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

28.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"
 • Наредба за секретните патенти

24.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република България

21.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - транзитни пътища V")

17.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

14.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Наредба № Із-1919 от 21 юли 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

8.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България

3.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (ЗДДС 3.01.2014)
 • Кодекс на труда (КТ 3.01.2014)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК 3.01.2014)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС 3.01.2014)
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО 2014)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 3.01.2014)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 3.01.2014)