30.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

24.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за висшето образование
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица

19.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данък върху застрахователните премии
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за хазарта

16.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

13.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 268 от 26 септември 2011 г. за създаване на съвет за електронно управление при министерския съвет

5.12.2014 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ