28.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за държавния дълг
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)
 • Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за платежните услуги и платежните системи
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за семейни помощи за деца

21.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за българската банка за развитие
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за висшето образование
 • Закон за горите

18.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

15.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично...
 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

14.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за устройство на територията

11.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 98

Променени актове

 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. - дв, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 • Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 • Наредба № 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2007 г.)

7.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Закон за адвокатурата
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
 • Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "национален филмов център"

4.12.2012 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)
 • Инструкция № 3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
 • Инструкция № Iз-1143 от 4 май 2011 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 38 от 16 април 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
 • Наредба № рд-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
 • Устройствен правилник на комисията за защита на конкуренцията

30.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС 2013)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за счетоводството (ЗС)

27.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (дв, бр. 26 от 2011 г.)
 • Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

23.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд "култура"
 • Наредба № н-5 от 8 септември 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
 • Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на отбраната
 • Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "военни клубове и военно-почивно дело"
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
  Устройствен правилник на министерството на отбраната

21.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи (дв, бр. 35 от 1996 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за потребителския кредит
 • Наредба № 32 от 23 март 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г.)

Нови актове

 • Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (Виж новия график Почивни дни 2013)

16.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
 • Наредба № 13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия
 • Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
 • Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи

13.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и организациите, спрямо които република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р...

7.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 86

Нови актове

 • Наредба № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното осигуряване

Променени актове

 • няма

6.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на ...
 • Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (дв, бр. 15 от 2007 г.)

2.11.2012 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Наредба № 54 от 12 юли 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
 • Наредба № 7 от 27 януари 2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване

30.10.2012 г.

ДВ, брой 83

Променени актове

 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с...

26.10.2012 г.

ДВ, брой 82

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 2012.10.26)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Семеен кодекс
 • Закон за администрацията
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за горите

23.10.2012 г.

ДВ, брой 81

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО 2012.10.23) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012.10.12)
 • Закон за съдебната власт
 • Инструкция № рд-595 от 27 април 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в държавна агенция "национална сигурност" извън редовното работно време
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

19.10.2012 г.

ДВ, брой 80

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните ...
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси

16.10.2012 г.

ДВ, брой 79

Променени актове

 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода ...
 • Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
  Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

12.10.2012 г.

ДВ, брой 78

Променени актове

 • Закон за българската телеграфна агенция
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите

9.10.2012 г.

ДВ, брой 77

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за военната полиция
 • Закон за геодезията и картографията
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за измерванията
 • Закон за културното наследство

5.10.2012 г.

ДВ, брой 76

Променени актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка 5.1. "техническа помощ" по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на сектор "...
 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

2.10.2012 г.

ДВ, брой 75

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за движението по пътищата
 • Инструкция № Iз-381 от 10 март 2009 г. за реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 103 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2007 г.)
 • Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система

28.09.2012 г.

ДВ, брой 74

Променени актове

 • Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (загл. доп. - дв, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Устройствен правилник на агенцията за ядрено регулиране
 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

25.09.2012 г.

ДВ, брой 73

Променени актове

 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

21.09.2012 г.

ДВ, брой 72

Променени актове

 • Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
 • Наредба за категоризиране на плажовете
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за устройството и дейността на център за контрол и оценка на качеството на училищното образование
 • Устройствен правилник на агенция "митници"

18.09.2012 г.

ДВ, брой 71

Променени актове

 • Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на отбраната
 • Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС ...
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Правилник за организацията на дейността на конституционния съд
 • Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2003 г.)

14.09.2012 г.

ДВ, брой 70

Променени актове

 • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

11.09.2012 г.

ДВ, брой 69

Променени актове

 • Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

4.09.2012 г.

ДВ, брой 68

Променени актове

 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за ...
 • Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
 • Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от ...

31.08.2012 г.

ДВ, брой 67

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (дв, бр. 31 от 2000 г.)
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от министерството на вътрешните работи
 • Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

28.08.2012 г.

ДВ, брой 66

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и ...
 • Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ...

24.08.2012 г.

ДВ, брой 65

Променени актове

 • Наредба № 24 от 28 февруари 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2012 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието

21.08.2012 г.

ДВ, брой 64

Променени актове

 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Инструкция № Iз-1405 от 24 юли 2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2012 г.)

17.08.2012 г.

ДВ, брой 63

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

14.08.2012 г.

ДВ, брой 62

Променени актове

 • Инструкция № 1 от 5 януари 2007 г. за прилагане на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от ...
 • Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
 • Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

10.08.2012 г.

ДВ, брой 61

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение № 945 от 1 декември 2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение ...
 • Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България

7.08.2012 г.

ДВ, брой 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за горите
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата (дв, бр. 20 от 1999 г.)
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Кодекс за застраховането
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Търговски закон

3.08.2012 г.

ДВ, брой 59

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за животновъдството
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от ...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

31.07.2012 г.

ДВ, брой 58

Променени актове

 • Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Наредба № н-10 от 31 март 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Постановление № 104 от 30 май 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. ...
 • Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 • Постановление № 283 от 27 декември 2000 г. за приемане на тарифа за таксите, които се събират по закона за лова и опазване на дивеча, и на наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
 • Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 • Правилник за устройството и дейността на комендантство ...
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за охрана при президента на република България
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

27.07.2012 г.

ДВ, брой 57

Променени актове

 • Задължителни правила за морските пристанища на република България
  Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето
 • Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
 • Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 48 от 9 септември 2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
 • Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (загл. изм. - дв, бр. 15 от 2001 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци

24.07.2012 г.

ДВ, брой 56

Променени актове

 • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 • Закон за защита на потребителите
 • Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието

20.07.2012 г.

ДВ, брой 55

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
 • Правилник за устройството и дейността на националния център за информация и документация
 • Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
 • Наредба № 14 от 2 август 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, предлагане на пазара и участие в състезания на регистрирани еднокопитни животни ...
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове
 • Тарифа за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека "св. св. кирил и методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати
 • Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

17.07.2012 г.

ДВ, брой 54

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)

13.07.2012 г.

ДВ, брой 53

Променени актове

 • Търговски закон
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 • Закон за пътищата
 • Закон за техническите изисквания към продуктите
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух

10.07.2012 г.

ДВ, брой 52

Променени актове

 • Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 • Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (загл. изм. - дв, бр. 52 от 2012 г., в сила от 10.07.2012 г.)
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.

6.07.2012 г.

ДВ, брой 51

Променени актове

 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз
 • Постановление № 190 от 4 юли 2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на република България
 • Постановление № 272 от 19 ноември 2010 г. за закриване на задгранични представителства на република България
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Учредителен договор на международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)

3.07.2012 г.

ДВ, брой 50

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
 • Закон за конституционен съд
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за тютюна и тютюневите изделия

29.06.2012 г.

Брой 49

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
 • Закон за частните съдебни изпълнители

26.06.2012 г.

Брой 48

Променени актове

 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на европейския съюз ...
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Правилник за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия и на нейната администрация
 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на ...

22.06.2012 г.

Брой 47

Променени актове

 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за пътищата
 • Закон за устройство на територията
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 • Наредба за представителите по индустриална собственост
 • Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени...

19.06.2012 г.

Брой 46

Променени актове

 • Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
 • Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия

15.06.2012 г.

Брой 45

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за водите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за концесиите
 • Закон за културното наследство
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за общинската собственост
 • Закон за общинския дълг
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Закон за физическото възпитание и спорта

14.06.2012 г.

Брой 44

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • Закон за пътищата
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за частната охранителна дейност
 • Закон за чужденците в република България

8.06.2012 г.

Брой 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

5.06.2012 г.

Брой 42

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за гражданската регистрация
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
 • Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството

1.06.2012 г.

Брой 41

Променени актове

 • Решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Приложения към решение № 1519-ми от 9 декември 2011 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели ...
 • Наредба № н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия при освобождаване от военна служба

29.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (дв, бр. 105 от 2005 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (дв, бр. 70 от 2004 г.)
 • Закон за здравето
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Правилник за организацията и дейността на висшия съвет по фармация

22.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 39

Променени актове

 • Решение № 329 от 25 април 2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ам "струма" лот 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията сандански - кулата и реконструкция на нап...
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

18.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за регистър булстат
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за здравното осигуряване

15.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 37


Нови актове

 • Конвенция за правата на хората с увреждания
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение за попълване състава на постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за промени в състава на комисията по културата, гражданското общество и медиите
 • Решение за промени в състава на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
 • Споразумение между правителството на република България и министерския съвет на Босна и Херцеговина за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ...

11.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
  Постановление № 188 от 4 юли 2011 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България...

8.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Постановление № 112 от 4 юни 2010 г. за създаване на централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт
 • Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
 • Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

4.05.2012 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
 • Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до национална база данни "население" Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
 • Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински ...
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост - транш II)
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)

27.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за военната полиция
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Инструкция № Із-1711 от 15 септември 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на Вътрешните Работи и реда в тях
 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията
 • Наредба № н-3 от 6 април 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, ...

24.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № н-6 от 29 юни 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

20.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата ...
 • Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър
 • Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
 • Решение за създаване на временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и ...

17.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България
 • Решение № 748 от 7 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "диканите", участък "вакарелец", разп...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество

10.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за омбудсмана
 • Закон за устройство на територията
 • Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените орг...
 • Конвенция за създаването на европейски комуникационен офис (EкO)(хага, 23 юни 1993 г., изменена в копенхаген на 9 април 2002 г., в сила от 1 юни 2012 г.)

6.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 28


Променени актове

 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за н...
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

3.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на република България на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г. в сила от 8 ноемвр...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Приложение към европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., обнародвана в дв, бр. 99...
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

30.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за управление на отпадъците
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "морска администрация"

27.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 25

Променени актове

 • Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия
 • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)
 • Закон за търговския регистър
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Наказателно-процесуален кодекс

23.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 64 от 28 март 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи
 • Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република България (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

16.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи
 • Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Правилник за дейността на националната агенция за оценяване и акредитация
 • Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Правилник за устройството и дейността на антидопинговия център
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за недвижимо културно наследство
 • Правилник за организацията и дейността на националната комисия за борба с трафика на хора
 • Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение
 • Постановление № 84 на мс от 8 април 1998 г. за определяне на основните задачи на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

13.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс за застраховането
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България
 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за публичното предлагане на ценни книжа
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за влизането, пребиваването и напускането на република България на гражданите на европейския съюз и членовете на техните семейства
 • Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

9.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за държавния служител
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за съдебната власт
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за меценатството
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

6.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс (дв, бр. 86 от 2005 г.)
 • Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските

2.03.2012 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от държавна агенция "национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Постановление № 84 от 6 април 2009 г. за приемане на списък на средищните училища в република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина...
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІІІ клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - дв, бр. 18...
 • Постановление № 19 от 8 февруари 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследс...

28.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор за присъединяването на република България и румъния към европейския съюз
  Договор от лисабон за изменение на договора за европейския съюз и на договора за създаване на европейската общност(ратифициран със закон, приет от 40-то народно събрание на 21 март 2008 г. - дв, бр. 36 от 4 април 2008 г. в сила от 1 декември 2009 г.)
 • Наредба № рд-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
 • Наредба № н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
 • Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 • Устройствен правилник на агенцията по обществени поръчки
 • Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)

24.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС 2012)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 76 от 2006 г.)
 • Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение
 • Протокол за сътрудничество между министерството на отбраната на република България и министерството на националната отбрана на социалистическа република виетнам в областта на подготовката на кадри
 • Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз буки"
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

21.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 21.02.2012)
 • Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ПП ЗДДС)
 • Закон за дипломатическата служба
 • Закон за културното наследство
 • Закон за администрацията
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на министерството на земеделието и храните
 • Устройствен правилник на министерството на външните работи

17.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация
 • Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 • Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на министерството на финансите по закона за държавните такси
 • Закон за подземните богатства
 • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

14.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
 • Наредба № 12 от 15 март 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на република България
 • Наредба № н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение

10.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 194 от 6 август 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на министерството на държавната администрация и административната реформа
 • Устройствен правилник на българския институт по метрология
 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Постановление № 229 от 23 септември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

7.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Наредба № 42 от 6 юли 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)
 • Наредба № Із-1201 от 1 юни 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
 • Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 01.01.2012 г. (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
 • Наредба № 1 от 7 ноември 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (загл. изм. - дв, бр. 11 от 2012 г.)

3.02.2012 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на ливанската република за сътрудничество в областта на туризма (одобрен с решение № 866 от 9 декември 2010 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 28 де...
 • Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

31.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи (загл. изм. - дв, бр. 97 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на националната служба по зърното към министъра на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 78 от 2008 г., изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България
 • Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от ...
 • Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация
 • Наредба № 34 от 3 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

27.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 8

Променени актове

 • Устройствен правилник на държавна агенция "архиви"
 • Наредба за реда за използване на документите от националния архивен фонд
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции
 • Постановление № 9 от 28 януари 2010 г. за приемане на устройствен правилник на държавна агенция "архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от държавна агенция "архиви", по закона за националния архивен фонд
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

24.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • КТ (Кодекс на труда - 24.01.2012)
 • Кодекс за Социално Осигуряване (КСО - 24.01.2012) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за насърчаване на заетостта
 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Правилник за прилагане на ЗАДС (Закона за Акцизите и Данъчните Складове)

20.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителна агенция "национален филмов център" по закона за филмовата индустрия
 • Устройствен правилник на агенцията за държавна финансова инспекция
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Устройствен правилник на министерството на финансите
 • Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)
 • Наредба № н-12 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 6 от 2012 г., в сила от 20.01.2012 г.)
 • Наредба № I-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в държавна агенция "национална сигурност"

17.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 • Наредба № н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г., в сила от 17.01.2012 г.)
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

13.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Постановление № 268 от 12 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на икономиката, енергетиката и туризма

10.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Заемно споразумение "проект за развитие на общинската инфраструктура" между република България и международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 април 2010 г. - дв, бр. 32 от ...
 • Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

6.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Решение № 645 от 30 август 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "софийски околовръстен път - южна дъга", участък "симеоновско шосе - бул. "България" от км 44+720 до км 49+291.40...
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

3.01.2012 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)