27.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 111

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

20.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 109

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за акцизите и данъчните складове

17.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 108

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за чужденците в република България

13.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 107

Променени актове

 • Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник (загл. изм. - дв, бр. 107 от 2013 г.)
 • Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

10.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 106

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване

6.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 105

Променени актове

 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

3.12.2013 г.

Държавен вестник, бр. 104

Променени актове

 • Административно-процесуален кодекс
 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за здравето
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда

29.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за водите
 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

26.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ

22.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

19.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за счетоводството (ЗСч)

15.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за здравето
 • Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

8.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

5.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Постановление № 158 от 24 юли 2012 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Списък на продуктите, свързани с отбраната
 • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

1.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

29.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2013 г.)
 • Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

25.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)

22.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (загл. изм. - дв, бр....

18.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за счетоводството
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за радиото и телевизията

15.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България

11.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съюза за средиземноморието (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2013 г.)
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония

8.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

4.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (дв, бр. 15 от 2004 г.)

1.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

28.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
 • Постановление № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 165 от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на министерството на отбраната и на министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от балканските войни
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

27.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 84

Променени актове

 • Закон за борба с трафика на хора
 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за народната просвета
 • Наказателен кодекс

24.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за дейностите по предоставяне на услуги
 • Закон за камарата на строителите
 • Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

20.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

17.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 81

Променени актове

 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в република България
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

13.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 80

Променени актове

 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

10.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 79

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон
 • Наредба № 2 от 18 юни 2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
 • Устройствен правилник на българската агенция за инвестиции

6.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 78

Променени актове

 • Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Устройствен правилник на агенцията по геодезия, картография и кадастър (загл. изм. - дв, бр. 77 от 2007 г.)
 • Устройствен правилник на дирекцията за национален строителен контрол

3.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № 100 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ео одобряване типа на седалки (загл. изм. - дв, бр. 56 от 2006 г.)
 • Наредба № 102 от 8 януари 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория м3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване
 • Наредба № 104 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за ео одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2007...

30.08.2013 г.

ДВ, бр. 76

Променени актове

 • Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и каб...
 • Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 • Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

27.08.2013 г.

ДВ, бр. 75

Променени актове

 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

23.08.2013 г.

ДВ, бр. 74

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба № 21 от 10 декември 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
 • Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между република България и държавите - членки на европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и ...

20.08.2013 г.

ДВ, бр. 73

Променени актове

 • Закон за ратифициране на протокола от 2002 г. към атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
 • Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

16.08.2013 г.

ДВ, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 2 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръща...
 • Наредба № 22 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)

13.08.2013 г.

ДВ, бр. 71

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за политическите партии
 • Закон за съдебната власт

9.08.2013 г.

ДВ, бр. 70

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за договорите за финансово обезпечение
 • Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за министерството на вътрешните работи

6.08.2013 г.

ДВ, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

2.08.2013 г.

ДВ, бр. 68

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба с трафика на хора

30.07.2013 г.

ДВ, бр. 67

Променени актове

 • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)
 • Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове
 • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.07.2013 г.

ДВ, бр. 66

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност

23.07.2013 г.

ДВ, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за общинската собственост

19.07.2013 г.

ДВ, бр. 64

Променени актове

 • Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
 • Решение за избиране на комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16.07.2013 г.

ДВ, бр. 63

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

12.07.2013 г.

ДВ, бр. 62

Променени актове

 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"

9.07.2013 г.

ДВ, бр. 61

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Наказателен кодекс

7.07.2013 г.

ДВ, бр. 59

Променени актове

 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници

2.07.2013 г.

ДВ, бр. 58

Променени актове

 • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България

29.06.2013 г.

ДВ, бр. 57

Променени актове

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

28.06.2013 г.

ДВ, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

21.06.2013 г.

ДВ, бр. 54

Нови актове

 • Закон за ратифициране изменението на меморандума за разбирателство между правителството на република България и световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на ес
  Постановление № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река дунав между градовете видин (република България) и калафат (румъния), събирани от ...

18.06.2013 г.

ДВ, бр. 53

Променени актове

 • Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от закона за българското гражданство
 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
  Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на ...
 • Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

17.06.2013 г.

ДВ, бр. 52

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на класифицираната информация
 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

11.06.2013 г.

ДВ, бр. 51

Променени актове

 • Инструкция № и-5 от 25 май 2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на министерството на отбраната
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

7.06.2013 г.

ДВ, бр. 50

Променени актове

 • Решение № 2690-нс от 30 май 2013 г. относно заместване на народен представител за времето, през което е избран за министър
 • Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

4.06.2013 г.

ДВ, бр. 49

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България

31.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност

28.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

21.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

 • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

18.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

 • Решение № 2642-нс от 15 май 2013 г. за обявяване на резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно събрание, произведени на 12 май 2013 г.
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

17.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони ...

14.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

10.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите
 • Решение № 151 от 28 март 2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 "горски пункт" на находище "велинград-чепино", община велинград, област пазарджик
 • Решение № 167 от 28 март 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък каварна, община каварна, област добрич, разкрита ...
 • Решение № 274 от 24 април 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж "чобан чешма" на находище "хисаря", община хисаря, област пловдив
 • Решение № 29 от 16 януари 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "катунци", с. катунци, община сандански, област благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236

7.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

30.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от ...

23.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

19.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 37

Променени актове

 • Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
 • Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г. ...
 • Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)
 • Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ ...

16.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 36

Нови актове

 • Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
 • Наредба № н-6 от 29 март 2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

12.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

9.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

5.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

2.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
 • Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

29.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

26.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит (дв, бр. 18 от 2010 г.)
 • Закон за местните данъци и такси

22.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Методика за определяне на резултатите от гласуването за народни представители
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

19.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № Із-2209 от 29 октомври 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за правната помощ

15.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за горите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за защитените територии
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за туризма
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие

14.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 26

Нови актове

 • Наредба № н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза

Отменени актове

 • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време

12.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за концесиите
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за устройство на територията

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за здравното осигуряване

5.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (ратифицирана със закон, приет от хххIх народно събрание на 17 септември 2003 г. - дв, бр. 86 от 2003 г. в сила от 26 януари 2004 г.)
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Решение № 693 от 17 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "чатала", участък "юг", разположено в ...

1.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Постановление № 140 от 18 юни 1998 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата ...
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР

27.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество ...
 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
 • Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

22.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 16-437 от 4 май 2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
 • Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
 • Наредба № н-10 от 18 март 2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на министерството на отбраната

21.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за администрацията
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за специалните разузнавателни средства
 • Закон за съдебната власт
 • Изборен кодекс
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс

19.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за българското гражданство
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за насърчаване на инвестициите (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)
 • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • Закон за чужденците в република България

15.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

12.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
 • Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорски...
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
 • Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване нови граници на община чирпан, област стара загора и община стара загора, област стара загора

8.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Постановление № 88 от 11 май 2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на правосъдието
 • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2001 г.)
 • Устройствен правилник на агенцията по вписванията

7.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 12

Нови актове

 • Решение № рд-нс-04-8 от 31 януари 2013 г. на надзорния съвет на националната здравноосигурителна каса

6.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 11

Нови актове

 • Решение № рд-нс-04-8 от 31 януари 2013 г. на надзорния съвет на НЗОК

5.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 17 от 4 октомври 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 • Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

1.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 9

Променени актове

 • Постановление № 269 от 26 октомври 2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития фонд "тютюн"
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

29.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 8


Променени актове

 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Наредба № 4 от 1 март 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ"
 • Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

25.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)

22.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

18.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"

15.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Закон за здравното осигуряване (ЗЗО 15.01.2013)
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната ...

11.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт ...
 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

8.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (загл. доп. - дв, бр. 2 от 2008 г.)
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
 • Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества ...
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

4.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (загл. изм. - дв, бр. 45 от 2008 г., в сила от 14.08.2008 г.)
 • Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните...
 • Наредба за специално ползване на пътищата
 • Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.