30.10.2012 г.

ДВ, брой 83

Променени актове

 • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с...

26.10.2012 г.

ДВ, брой 82

Променени актове

 • Кодекс на труда (КТ 2012.10.26)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Семеен кодекс
 • Закон за администрацията
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (загл. изм. - изв., бр. 11 от 1961 г.)
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за горите

23.10.2012 г.

ДВ, брой 81

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (КСО 2012.10.23) (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ 2012.10.12)
 • Закон за съдебната власт
 • Инструкция № рд-595 от 27 април 2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в държавна агенция "национална сигурност" извън редовното работно време
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
 • Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"
 • Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

19.10.2012 г.

ДВ, брой 80

Променени актове

 • Класификатор на длъжностите в администрацията
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните ...
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси

16.10.2012 г.

ДВ, брой 79

Променени актове

 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода ...
 • Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
  Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

12.10.2012 г.

ДВ, брой 78

Променени актове

 • Закон за българската телеграфна агенция
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР ...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите

9.10.2012 г.

ДВ, брой 77

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за водите
 • Закон за военната полиция
 • Закон за геодезията и картографията
 • Закон за закрила и развитие на културата
 • Закон за измерванията
 • Закон за културното наследство

5.10.2012 г.

ДВ, брой 76

Променени актове

 • Наредба № 3 от 19 февруари 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
 • Наредба № 30 от 11 декември 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка 5.1. "техническа помощ" по приоритетна ос № 5 "техническа помощ" от оперативна програма за развитие на сектор "...
 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения
 • Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

2.10.2012 г.

ДВ, брой 75

Променени актове

 • Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)
 • Закон за движението по пътищата
 • Инструкция № Iз-381 от 10 март 2009 г. за реда за обработка на лични данни в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 103 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (загл. изм. - дв, бр. 12 от 2007 г.)
 • Наредба № 134 от 2 ноември 2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система