31.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 76 от 29.08.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

30.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 75 от 26.08.2008 г.

 1. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

23.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 74 от 22.08.2008 г.;

 1. Приета е НАРЕДБА № 28 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

20.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 73 от 19.08.2008 г.:

 1. Приета не НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 2. Приета е НАРЕДБА № 41 ОТ 4 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИТЕ НА АВТОМОБИЛИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
 3. Прието е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.

15.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 72 от 15.08.2008 г

 1. Приета е НАРЕДБА № 25 ОТ 29 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

13.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 71 от 12.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИЗА ДЕЦА (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.);
 2. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТЪРГОВСКОТОКОРАБОПЛАВАНЕ (ДВ, БР. 55 И 56 ОТ 1970 Г);
 3. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НАЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.);
 4. Приета е НАРЕДБА № 9 ОТ 23 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИКОИТО СЕ ПРИЗНАВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕГИСТРАЦИОННИТЕ НОМЕРА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ЗАВИСИМИ ЛИЦА.

8.08.2008 г.

Държавен вестник , бр. 70 от 08.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕБОГАТСТВА (ДВ, БР. 23 ОТ 1999 Г.);
 2. Приета е НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2008Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 214 "АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ"ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2008 Г.);

6.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 69 от 05.08.2008 г.

 1. Приет е ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ;
 2. Приет е ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ,БР. 110 ОТ 1999 Г.);
 3. Приет е ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ,БР. 26 ОТ 2000 Г.);
 4. Приета е НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗААТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.