29.03.2011 г.

Бр. 26 от 29.03.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
 • Приет е Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

  25.03.2011 г.

  Бр. 25 от 25.03.2011

  Най-важното

  • Промени в Закона за Авторското Право и Сродните му Права.
  • Постановление за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти.
  • Постановление за Устройствения правилник на Агенцията по енергийна ефективност.

  24.03.2011 г.

  Бр. 24 от 23.03.2011

  Най-важното

  • Наредба за военномедицинска експертиза.

  Променени актове

  • Няма

  22.03.2011 г.

  Бр. 23 от 22.03.2011

  Най-важното

  • Наредба за номенклатурата на видовете строежи.

  18.03.2011 г.

  Бр. 22 от 18.03.2011

  Най-важното

  • Постановление за заеми на общините от централния бюджет по ПРСР 2007 – 2013 г.
  • Постановление за Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки.
  • ДВ бр.21 от 15.03.2011 г.
  • Постановление за прилагане на Закона за концесиите.

  16.03.2011 г.

  Бр. 21 от 15.03.2011

  Най-важното

  • Правилник за Прилагане на Закона за Концесиите.

  Променени актове

  • Правилник за прилагане на закона за концесиите
  • Наредба за работното време, почивките и отпуските
  • Наредба за служебното положение на държавните служители
  • Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
  • Постановление № 62 от 21 март 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
  • Постановление № 215 от 5 септември 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "техническа помощ", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
  • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
  • Наредба № 21 от 24 септември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по приоритетна ос № 1 "мерки за приспособяване на българския риболов...

  12.03.2011 г.

  Бр. 20 от 11.03.2011

  Най-важното


  • няма съществени промени

  9.03.2011 г.

  Бр. 19 от 8.03.2011

  Най-важното

  2.03.2011 г.

  Бр. 18 от 1.03.2011

  Най-важното


  1. Изменен е Кодексът на труда
  2. Изменен е Законът за защита на потребителите
  3. Изменен е Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя