31.12.2008 г.

ДВ, брой 110 от 30.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение за Закона за българските документи за самоличност.
 3. Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
 4. Изменен е Законът за вътрешния одит в публичния сектор.
 5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.

24.12.2008 г.

ДВ, брой 109 от 23.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 2. Приет е Закон за изменение за Закона за собствеността.
 3. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.

20.12.2008 г.

ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.

 1. Приет е Закон за допълнение на Търговския закон.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 3. Приет е Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 4. Приет е Закон за изменение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
 5. Обнародвано е Постановление № 305 от 11 декември 2008 г. за създаване на изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

13.12.2008 г.

ДВ, брой 106 от 12.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за акцизите и данъчните складове.
 2. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
 3. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица.
 4. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за корпоративното подоходно облагане.

10.12.2008 г.

ДВ, брой 105 от 09.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

6.12.2008 г.

ДВ, брой 104 от 05.12.2008

 1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка.