29.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 103

Променени актове

 • Закон за водите
 • Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

26.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 102

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ

22.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

19.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 100

Променени актове

 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за счетоводството (ЗСч)

15.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 99

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за здравето
 • Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

8.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № Із-37 от 12 януари 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в министерството на вътрешните работи
 • Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
 • Наредба № Iз-1681 от 21 август 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на мвр, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на мвр, които работ...
 • Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

5.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Постановление № 158 от 24 юли 2012 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Списък на продуктите, свързани с отбраната
 • Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

1.11.2013 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж