30.07.2013 г.

ДВ, бр. 67

Променени актове

 • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)
 • Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове
 • Наредба № рд-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Правилник за организацията и дейността на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.07.2013 г.

ДВ, бр. 66

Променени актове

 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за безопасно използване на ядрената енергия
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за българското гражданство
 • Закон за ветеринарномедицинската дейност

23.07.2013 г.

ДВ, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за общинската собственост

19.07.2013 г.

ДВ, бр. 64

Променени актове

 • Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
 • Решение за избиране на комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2013 г.)
 • Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16.07.2013 г.

ДВ, бр. 63

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ

12.07.2013 г.

ДВ, бр. 62

Променени актове

 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"

9.07.2013 г.

ДВ, бр. 61

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Наказателен кодекс

7.07.2013 г.

ДВ, бр. 59

Променени актове

 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници

2.07.2013 г.

ДВ, бр. 58

Променени актове

 • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България