31.12.2010 г.

Бр. 102 от 30.12.2010

 1. Изменен е Законът за пощенските услуги.
 2. Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2008 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.
 3. Изменена е Наредба № 35 от 17 ноември 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

29.12.2010 г.

Бр. 101 от 28.12.2010

 1. Изменен е Данъчно – осигурителният процесуален кодекс.
 2. Изменен е Законът за търговския регистър.
 3. Изменен е Законът за кредитните институции.
 4. Изменен е Законът за договорите за финансово обезпечение.
 5. Изменен е Законът за платежните услуги и платежните системи.
 6. Изменен е Кодексът на труда.
 7. Изменен е Търговският закон.

22.12.2010 г.

Бр. 100 от 21.12.2010

 1. Изменен е Гражданският процесуален кодекс.
 2. Изменен е Законът за електронния документ и електронния подпис.
 3. Изменен е Семейният кодекс.
 4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване (КСО).
 5. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК).

18.12.2010 г.

Бр. 99 от 17.12.2010

Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

15.12.2010 г.

Бр. 98 от 14.12.2010

 1. Приет е Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили.
 2. Изменен е Законът за местните данъци и такси.
 3. Изменен е Законът за здравето.
 4. Приет е нов Закон за Сметната палата.
 5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
 6. Изменен е Законът за обществените поръчки.
 7. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
 8. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.

11.12.2010 г.

Бр. 97 от 10.12.2010

 1. Изменен е Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 2. Отменен е Законът за сметната палата.
 3. Изменен е Законът за обществените поръчки.

8.12.2010 г.

Бр. 96 от 07.12.2010

Изменен е Законът за здравното осигуряване.

3.12.2010 г.

Бр. 95 от 03.12.2010

Няма значими обновявания на закони

30.11.2010 г.

Бр. 94 от 30.11.2010

 1. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
 2. Изменен е Законът за Данък върху добавената стойност.
 3. Изменен е Законът за данъците върху доходите на физическите лица.
 4. Изменен е Законът за акцизите и данъчните складове.
 5. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
 6. Изменен е Законът за кредитните институции.
 7. Изменен е Законът за счетоводството.
 8. Изменен е Законът за митниците.

27.11.2010 г.

Бр. 93 от 26.11.2010

Приет е допълнителен протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци.

24.11.2010 г.

Бр. 92 от 23.11.2010

Няма значими обновявания на закони

20.11.2010 г.

Бр. 91 от 09.11.2010

Няма значими обновявания на закони

17.11.2010 г.

Бр. 90 от 16.11.2010

Приета е Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

13.11.2010 г.

Бр. 89 от 12.11.2010

Изменен е Законът за приватизация и следприватизационен контрол.

10.11.2010 г.

Бр. 88 от 09.11.2010

Изменен е Законът за Министерството на вътрешните работи.

5.11.2010 г.

Бр. 87 от 5.11.2010

Изменен е Законът за държавната собственост

30.10.2010 г.

Бр. 85 от 29.10.2010

Изменен е Кодексът на търговското корабоплаване

23.10.2010 г.

Бр. 83 от 22.10.2010

 1. Изменена е Наредба N Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, срокожете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 2. Изменена е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за взаимни пътувания на граждани

20.10.2010 г.

Бр. 82 от 19.10.2010

Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от агенция "Пътна инфраструктура"

16.10.2010 г.

Бр. 81 от 15.10.2010

Изменена е Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плажове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

13.10.2010 г.

Бр. 80 от 12.10.2010

 1. Изменен е Законът за марките и географските означения.
 2. Изменен е законът за храните.
 3. Изменен е Законът за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

9.10.2010 г.

Бр. 79 от 08.10.2010

Изменен е Устройственият правилник на комисията за защита на конкуренцията.

6.10.2010 г.

Бр.78 от 05.10.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове.

2.10.2010 г.

Бр.77 от 01.10.2010

Изменен е Кодексът на труда.

29.09.2010 г.

Бр.76 от 28.09.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за горите.

25.09.2010 г.

Бр.75 от 24.09.2010

Приет е Правилник за дейността на арбитражния съвет към националната агенция за оценяване и акредитация.

22.09.2010 г.

Бр.74 от 21.09.2010

Изменен е единния класификатор на длъжностите в администрацията

18.09.2010 г.

Бр.73 от 17.09.2010

Приет е Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

15.09.2010 г.

Бр.72 от 14.09.2010

Изменен е Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

11.09.2010 г.

Бр.71 от 10.09.2010

Приет е Акт за ревизиране на конвенцията за издаване на европейски патенти (европейска патентна конвенция) от 5 октомври 1973 г..

8.09.2010 г.

Бр.70 от 07.09.2010

Изменен е Правилникът за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

14.08.2010 г.

Бр. 63 от 13.08.2010

Изменен е Законът за висшето образование.

11.08.2010 г.

Бр. 62 от 10.08.2010

 1. Изменен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
 2. Изменен е Законът за публичното имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности.
 3. Изменен е Законът за независимите оценители.
 4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
 5. Изменен е Законът за здравето.

7.08.2010 г.

Бр. 61 от 06.08.2010

 1. Изменен e Законът за подземните богатства.
 2. Изменен e Законът за опазване на околната среда.
 3. Изменен e Законът за водите.

14.07.2010 г.

Бр. 53 от 13.07.2010

Изменен е Законът за адвокатурата.

10.07.2010 г.

Бр. 52 от 09.07.2010

Изменен е Законът за обществените поръчки.

7.07.2010 г.

Бр. 51 от 06.07.2010

Изменен е Законът за националната агенция по приходите.

3.07.2010 г.

Бр. 50 от 02.07.2010

Изменен е Законът за устройство на територията.

16.06.2010 г.

Бр. 44 от 15.06.2010

 1. Изменен е Правилникът за прилагане на закона за социално подпомагане.
 2. Измененa е Наредба № 1 от 10 януари за вписване в регистъра на корабите.

9.06.2010 г.

Бр. 43 от 08.06.2010

 1. Изменен е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.
 2. Изменен е Законът за пазарите на финансови инструменти.
 3. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
 4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
 5. Изменен е Кодексът на застраховането.

5.06.2010 г.

Бр. 42 от 04.06.2010

 1. Изменен е Правилникът за издаване на българските документи за самоличност.
 2. Изменен е Законът за здравето.
 3. Изменен е Законът за закрила на детето.

2.06.2010 г.

Бр. 41 от 01.06.2010

 1. Изменен е Законът за устройство на територията.
 2. Изменен е Търговския закон.
 3. Изменен е Законът за здравето.
 4. Изменен е Кодексът на застраховането.

19.05.2010 г.

Бр. 37 от 18.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията по вписванията.

15.05.2010 г.

Бр. 36 от 14.05.2010

Приета е Наредба за медицинската експертиза.

12.05.2010 г.

Бр. 35 от 11.05.2010

Изменен е Законът за промишления дизайн. Изменен е Законът за частната охранителна дейност.

4.05.2010 г.

Бр. 34 от 04.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция.

30.04.2010 г.

Бр. 33 от 30.04.2010

 1. Изменен е Законът за гражданската регистрация.
 2. Изменен е Законът за българското гражданство.

28.04.2010 г.

Бр. 32 от 27.04.2010

 1. Изменен е Законът за специалните разузнавателни средства.
 2. Изменен е Законът за правната помощ.
 3. Изменен е Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

24.04.2010 г.

Бр. 31 от 23.04.2010

 1. Измененo e Постановление № 324 от 30 декември 2009 за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2010 г.
 2. Измененa е Наредба № 2 от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани.

21.04.2010 г.

Бр. 30 от 20.04.2010

Изменен е Устройственият правилник на Министерството на финансите.
Измененa е Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели.

17.04.2010 г.

Бр. 29 от 16.04.2010

 1. Измененa e Наредба № 32 за Служебните Архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
 2. Изменен е Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца.
 3. Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

14.04.2010 г.

Бр. 28 от 13.04.2010

Измененa е НАРЕДБА № Н-16 ОТ 13 ЮЛИ 2009 Г. ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

10.04.2010 г.

Бр. 27 от 09.04.2010

 1. Отменен е Правилникът за устройството и дейността на НЗОК.
 2. Изменен е Законът за електронните съобщения.

7.04.2010 г.

Бр. 26 от 06.04.2010

 1. Изменен е Наказателния кодекс.
 2. Изменен е законът за българските документи за самоличност.
 3. Изменен е Законът за животновъдството.
 4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.

30.03.2010 г.

Бр. 25 от 30.03.2010

Изменен е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

27.03.2010 г.

Бр. 24 от 26.03.2010

Изменен е Законът за администрацията.

23.03.2010 г.

Бр. 23 от 23.03.2010

Изменен е Законът за храните.

20.03.2010 г.

Бр. 22 от 19.03.2010

Изменена е Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.

17.03.2010 г.

Бр. 21 от 16.03.2010

Изменена е Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол.

12.03.2010 г.

Бр. 20 от 12.03.2010

Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.

9.03.2010 г.

Бр. 19 от 09.03.2010

 1. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
 2. Изменен е Законът за марките и географските означения.

22.01.2010 г.

Бр. 6 от 22.01.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за Данък върху добавената стойност.