28.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 17

Променени актове

 • Договор между народна република България и съюза на съветските социалистически републики за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела(ратифициран с указ № 784 на държавния съвет от 15 април 1975 г. - дв, бр. 33 от 1975 г. в сила от 18 ...
 • Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 25 май 2000 г. - дв, бр. 47 от 2000 г. в сила от 29 април 2001 г.)
 • Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г. (*1)

25.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 16

Променени актове

 • Закон за пътищата
 • Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
 • Наредба № 13 от 3 април 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

21.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 15

Променени актове

 • Наредба № 18 от 3 декември 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в република България
 • Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок

18.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 14

Променени актове

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност (дв, бр. 63 от 2006 г.)

14.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 13

Променени актове

 • Инструкция № и-3 от 15 ноември 2012 г. за организация на взаимодействието между прокуратурата на република България и военната полиция
 • Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

11.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 12

Променени актове

 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

7.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 11

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за изменение на закона за автомобилните превози (дв, бр. 82 от 1999 г.)

4.02.2014 г.

Държавен вестник, бр. 10

Променени актове

 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично(загл. ...
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...