КСО (Корпоративна Социална Отговорност)

От скоро и в България се заговори за Корпоративна социална отговорност (КСО) и Устойчиво развитие (УР). Появиха се първите сертифициращи компании в тази нова ниша. Факт са и първите заверени заверени и публично оповестени отчети за устойчиво развитие на някой големи наши компании. Наскоро дори чухме и за първия в страната магазин, изграден съобразно изискванията на УР.

Какъв смисъл се влага в понятията устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност? Кое наложи появата им? Ще касаят ли те редовия гражданин или за това ще мислят само големите фирми? Кой измисля тези определения и кой ги развива? Отговорите на тези въпроси следват накратко:


Същност на устойчивото развитие

Основната идея на устойчивото развитие е да осигури на хората качествен живот, като следи хармонията между три основни показателя – икономика, социални отношения и околна среда. В житейска среда без икономически трусове, без социални конфликти и без екологични катаклизми не се прави компромис с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите нужди.
Върху икономиката, обществото и околната среда влияят най-чувствително фирмите, затова устойчивото развитие и КСО са насочени предимно към корпоративната социална отговорност.


GRI (Global Reporting Initiative)

Главният контролиращ орган за отчетността на устойчивото развитие на компаниите е Global Reporting Initiative (GRI). Тази организация създаде и поддържа стандарти за изготвяне на отчети за Устойчиво Развитие. Чрез такива отчети фирмите измерват и оповестяват представянето си по система от икономически, социални и екологични показатели, които влияят на устойчивото развитие.


КСО (Корпоративна социална отговорност)

Според стандартите за устойчиво развитие на GRI, обобщение за социално отговорна фирма може да се даде на тази компания, която:
  • осъзнава връзката между действията си и околния свят;
  • съблюдава влиянието си върху основните фактори за устойчиво развитие;
  • информира обществото относно устойчивото си развитие;
  • осъзнава, че е отговорна за бъдещето на човечеството.