30.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 40

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от държавната комисия по стоковите борси и тържищата
 • Постановление № 186 от 7 септември 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2011 г., в сила от ...

23.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Постановление № 131 от 15 юни 2004 г. за приемане на наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и наредба за регулиране на цените на природния газ
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

19.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 37

Променени актове

 • Наредба № 2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
 • Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г. ...
 • Наредба № 21 от 12 октомври 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (загл. изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)
 • Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ ...

16.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 36

Нови актове

 • Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
 • Наредба № н-6 от 29 март 2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

12.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

9.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

5.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. дв - бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)
 • Наредба за осигурителните каси
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

2.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
 • Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища