29.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 62

Променени актове

 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 • Наредба № 14 от 11 септември 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

25.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 61

Променени актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за българската агенция по безопасност на храните
 • Закон за горите
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите

24.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози

18.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 59

Променени актове

 • Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ео - за земеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

15.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 58

Променени актове

 • Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
 • Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

11.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 57

Променени актове

 • Наредба № н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

8.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 56

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от министерс...

4.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 55

Променени актове

 • Наредба № 6 от 19 февруари 1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
 • Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Наредба за медицинската експертиза

1.07.2014 г.

Държавен вестник, бр. 54

Променени актове

 • Закон за висшето образование
 • Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за насърчаване на заетостта