25.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 97

Променени актове

 • Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на наказателно-процесуалния кодекс и на п...

21.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 96

Променени актове

 • Консулска конвенция между република България и грузия(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII народно събрание на 8 април 1998 г. - дв, бр. 44 от 1998 г. в сила от 26 декември 1998 г.)
 • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...
 • Наредба № рд-16-1117 от 1 октомври 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата (загл. изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

18.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 95

Променени актове

 • Наредба № 1 от 7 февруари 2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...

14.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)

13.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от структурните фондове, кохезионния фонд на европейския съюз, европейския з...

7.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

4.11.2014 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Наредба № 69 от 16 май 2006 г. за изискванията за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2010 г.)
 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление