17.10.2009 г.

Брой 82 от 16.10.2009

  1. Изменен е Законът за обществените поръчки.
  2. Изменен е Търговския закон.

13.10.2009 г.

Брой 95 от 01.12.2009

  1. Изменен е Законът за данъка върху добавената стойност.
  2. Изменен е Законът за корпоративното подоходно облагане.
  3. Изменен е Законът за местните данъци и такси.

9.10.2009 г.

Брой 80 от 09.10.2009

  1. Изменен е Законът за горите.
  2. Изменен е Законът за кадастъра и имотния регистър.