31.08.2012 г.

ДВ, брой 67

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (дв, бр. 31 от 2000 г.)
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от министерството на вътрешните работи
 • Правилник за условията и реда за работа на комисията по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

28.08.2012 г.

ДВ, брой 66

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и ...
 • Наредба № 21 от 3 май 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
 • Наредба № 22 от 3 май 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ...

24.08.2012 г.

ДВ, брой 65

Променени актове

 • Наредба № 24 от 28 февруари 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2012 г.)
 • Правилник за устройството и дейността на националната служба за съвети в земеделието

21.08.2012 г.

ДВ, брой 64

Променени актове

 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № Із-2895 от 15 ноември 2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на закона за частната охранителна дейност
 • Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Инструкция № Iз-1405 от 24 юли 2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2012 г.)

17.08.2012 г.

ДВ, брой 63

Променени актове

 • Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 • Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

14.08.2012 г.

ДВ, брой 62

Променени актове

 • Инструкция № 1 от 5 януари 2007 г. за прилагане на наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от ...
 • Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
 • Наредба № 40 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "техник на енергийни съоръжения и инсталации"
 • Наредба № 41 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

10.08.2012 г.

ДВ, брой 61

Променени актове

 • Наредба № 2 от 25 януари 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "кардиология"
 • Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
 • Решение № 945 от 1 декември 2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение ...
 • Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "превенция и контрол на хив/спин в България" между глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и министерството на здравеопазването на република България

7.08.2012 г.

ДВ, брой 60

Променени актове

 • Закон за автомобилните превози
 • Закон за висшето образование
 • Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование (дв, бр. 112 от 1995 г.)
 • Закон за горите
 • Закон за гражданското въздухоплаване
 • Закон за движението по пътищата
 • Закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата (дв, бр. 20 от 1999 г.)
 • Закон за здравето
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за комисията за финансов надзор
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за независимия финансов одит
 • Закон за приватизация и следприватизационен контрол
 • Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 • Кодекс за застраховането
 • Наказателен кодекс
 • Наказателно-процесуален кодекс
 • Търговски закон

3.08.2012 г.

ДВ, брой 59

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за животновъдството
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от ...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж