31.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 48

Променени актове

 • Наредба № рд-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
 • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
 • Наредба за електронните административни услуги
 • Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност

28.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

21.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

 • Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. - дв, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

18.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

 • Решение № 2642-нс от 15 май 2013 г. за обявяване на резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно събрание, произведени на 12 май 2013 г.
 • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

17.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 44

Променени актове

 • Инструкция № Iз-2453 от 4 декември 2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
 • Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони ...

14.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 43

Променени актове

 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от директива 2009/125/ео на европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за
 • Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

10.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите
 • Решение № 151 от 28 март 2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 "горски пункт" на находище "велинград-чепино", община велинград, област пазарджик
 • Решение № 167 от 28 март 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък каварна, община каварна, област добрич, разкрита ...
 • Решение № 274 от 24 април 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж "чобан чешма" на находище "хисаря", община хисаря, област пловдив
 • Решение № 29 от 16 януари 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "катунци", с. катунци, община сандански, област благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236

7.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Заповед № лс-04-72 от 6 февруари 2006 г. за утвърждаване на списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
 • Постановление № 67 от 8 март 2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
 • Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България