31.08.2011 г.

Бр. 67 от 30.08.2011

Най-важното

 • Наредба за безвъзмездна финансова помощ по мярка Модернизиране на земеделските стопанства от ПРСС за периода 2007 – 2013 г.

27.08.2011 г.

Бр. 66 от 26.08.2011

Най-важното

 • Наредба за производство на ветеринарно-медицински продукти и активни субстанции.

24.08.2011 г.

Бр. 65 от 23.08.2011

Най-важното

 • Наредба за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път.

20.08.2011 г.

Бр. 64 от 19.08.2011

Най-важното

 • Наредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 • Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

17.08.2011 г.

Бр. 63 от 16.08.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии.

13.08.2011 г.

Бр. 62 от 12.08.2011

Най-важното

 • Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

10.08.2011 г.

Бр. 61 от 9.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
 • Закон за изменение на НПК.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
 • Постановление за Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

6.08.2011 г.

Бр. 60 от 5.08.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция.
 • Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

2.08.2011 г.

Бр. 59 от 2.08.2011

Най-важното

 • Наредба за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.