29.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 37

Променени актове

 • Наредба № 2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България
 • Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

25.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 36

Променени актове

 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра

22.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за здравното осигуряване

15.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките ...
 • Наредба № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на ...

11.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (кодекс SтсW)

8.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Постановление № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

4.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
 • Постановление № 71 от 28 март 2014 г. за утвърждаване на стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

1.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.