29.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 94

Променени актове

 • Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2013 г.)
 • Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването
 • Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

25.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 93

Променени актове

 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2009 г.)

22.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 92

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (загл. изм. - дв, бр....

18.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 91

Променени актове

 • Закон за счетоводството
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за радиото и телевизията

15.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Устройствен правилник на държавната агенция за бежанците при министерския съвет
 • Правилник за прилагане на закона за резерва на въоръжените сили на република България

11.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 89

Променени актове

 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в интерпарламентарния съюз
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в европа
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на съюза за средиземноморието (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2013 г.)
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея на черноморското икономическо сътрудничество
 • Решение за избиране на постоянна делегация на народното събрание в парламентарната асамблея по франкофония

8.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 88

Променени актове

 • Наредба № 17 от 30 юли 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
 • Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

4.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (дв, бр. 15 от 2004 г.)

1.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

 • Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри