27.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 33

Променени актове

 • Закон за военната полиция
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Инструкция № Із-1711 от 15 септември 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на Министерството на Вътрешните Работи и реда в тях
 • Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 • Наредба № 2 от 5 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията по вписванията
 • Наредба № н-3 от 6 април 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
 • Наредба № н-4 от 11 декември 2009 г. за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от закона за културното наследство
 • Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, ...

24.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за закрила на детето
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за социално подпомагане
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба № н-6 от 29 юни 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
 • Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет

20.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата ...
 • Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за централния кредитен регистър
 • Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
 • Решение за създаване на временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и ...

17.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за местните данъци и такси
 • Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
 • Наредба № н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
 • Постановление № 280 от 18 октомври 2004 г. за създаване на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.
 • Постановление № 72 от 30 март 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
 • Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в република България
 • Решение № 748 от 7 октомври 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "диканите", участък "вакарелец", разп...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество

10.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Закон за акцизите и данъчните складове
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Закон за изменение и допълнение на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 91 от 2005 г.)
 • Закон за омбудсмана
 • Закон за устройство на територията
 • Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените орг...
 • Конвенция за създаването на европейски комуникационен офис (EкO)(хага, 23 юни 1993 г., изменена в копенхаген на 9 април 2002 г., в сила от 1 юни 2012 г.)

6.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 28


Променени актове

 • Наредба № 21 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата стойност на горите" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "създаване на организации на производители" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Решение за създаване на временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на нзок и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за н...
 • Устройствен правилник на изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

3.04.2012 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на република България на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г. в сила от 8 ноемвр...
 • Наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (дв, бр. 106 от 2006 г.)
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Приложение към европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 17 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г., обнародвана в дв, бр. 99...
 • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси