28.05.2011 г.

Бр. 40 от 27.05.2011

Най-важното

 • Постановление за допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на правосъдието за дейността на специализираните органи на съдебната власт.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

21.05.2011 г.

Бр. 39 от 20.05.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи.

18.05.2011 г.

Бр. 38 от 17.05.2011

Най-важното

 • Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите.

14.05.2011 г.

Бр. 37 от 13.05.2011

Най-важното

 • Постановление по Оперативна програма „Транспорт“ за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
 • Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование („CEEPUS III“).

11.05.2011 г.

Бр. 36 от 10.05.2011

Най-важното

 • Наредба за достъп и използване на железопътната инфраструктура.
 • Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

3.05.2011 г.

Бр. 35 от 03.05.2011

Най-важното

 • Закон за енергията от възобновяеми източници.
 • Закон за изменение на Закона за хазарта.