29.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 8


Променени актове

 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Наредба № 4 от 1 март 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ"
 • Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

25.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Закон за ветеринарномедицинската дейност
 • Закон за фуражите
 • Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)

22.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 6

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
 • Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

18.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 5

Променени актове

 • Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
 • Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
 • Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите"

15.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 4

Променени актове

 • Закон за здравното осигуряване (ЗЗО 15.01.2013)
 • Наредба № н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на приложение № 37 и приложение № 38 от регламент (еио) № 2454/93 на комисията относно писмено деклариране чрез единния административен документ
 • Наредба № н-19 от 25 май 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната ...

11.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт ...
 • Наредба № 57 от 9 юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2007 г., изм. - дв, бр. 84 от 2010 г., изм. - дв, бр. 5 от 2012 г.)

8.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 2

Променени актове

 • Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества (загл. доп. - дв, бр. 2 от 2008 г.)
 • Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
 • Наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества ...
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на околната среда и водите

4.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 1

Променени актове

 • Наредба № 16 от 7 юли 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (загл. изм. - дв, бр. 45 от 2008 г., в сила от 14.08.2008 г.)
 • Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в изпълнителна агенция по горите, нейните...
 • Наредба за специално ползване на пътищата
 • Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
 • Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2012 г.