30.09.2011 г.

Бр. 76 от 30.09.2011

Най-важното

 • Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 • Инструкция за обмен на информация между НАП и МОСВ за обезпечаване и събиране на публични и частни държавни вземания.

27.09.2011 г.

Бр. 75 от 27.09.2011

Най-важното

 • Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

22.09.2011 г.

Бр. 74 от 21.09.2011

Най-важното

 • Решение за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

20.09.2011 г.

Бр. 73 от 20.09.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за защита на конкуренцията.
 • Наредба относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

16.09.2011 г.

Бр. 72 от 16.09.2011

Най-важното

 • Наредба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

13.09.2011 г.

Бр. 71 от 13.09.2011

Най-важното

 • Решение за избиране на управител на НОИ.

10.09.2011 г.

Бр. 70 от 9.09.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда.
 • Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в транспорта.

8.09.2011 г.

Бр. 69 от 8.09.2011

Най-важното

 • Решение за възлагане на Сметната палата на одит по бюджетната субсидия на партиите.

2.09.2011 г.

Бр. 68 от 2.09.2011

Най-важното

 • Наредба за контрола от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.
 • Постановление за изменение на Правилника за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.