Счетоводното отчитане на материали


При отчитане на стоково-материални запаси като правило се изисква обработката на голям обем информация. Поради тази причина конфигурацията максимално облекчава работата на потребителите с помощта на широко използвания механизъм за автоматично извършване на операции по подразбиране, способност за създаване на документи на основанието на други.

Счетоводство на стоки, материали и готова продукция е реализирано в конфигурацията "Счетоводство на материално-производствени запаси " и методически указания за неговото прилагане.

Операциите за постъпления, прехвърляне и отбелязване на стоково материални запаси се регистрират чрез внасяне на съответстващите документи в базата с данни. Автоматично се извършват счетоводните операции. Реквизитите за операциите се попълват на база на данните, които документа съдържа.

По този начин при регистриране на постъпления на стоково материални запаси чрез създаване на документ "Постъпление на услуги и стоки", номенклатурата на постъпващите МЗ се преизчислява в табличната част на документа в поле "Стоки". По време на вписването на табличните части от потребителите за всяка една номенклатурна позиция конфигурацията машинално поставя сметка от счетоводната отчетност, сметка за отчитане ДДС и други данни. Данните се използват от конфигурацията при автоматично формиране на операции.

Операции се формират за всеки запис от "Стоки" таблицата. Като под-сметка в дебита на операцията се уточнява елемент от справочник "Номенклатура" от "Стоки" колоната, реквизити на стоково материалните запаси.

При автоматизиране на счетоводните операции за МЗ по подразбиране конфигурацията осъществява избор от специален списък, съхраняван в информационната база.

За синтетичното отчитане на МЗ по счетоводните сметки, конфигурацията осигурява аналитично отчитане по видове – номенклатурни позиции (т.е. елементи от справочник "Номенклатура") и по място на съхранение (складове). Това позволява формиране на счетоводни отчети, отразяващи наличие и прехвърляне на МЗ в разрез позиции номенклатура и място на съхранение. Банковите и касови операции се инициират с документи отчитане на финансови средства. Фактическото регистриране в базата данни на платежен документ може да значи само намерение на служителя-потребител от счетоводство или финансов отдел. За да бъде регистрирано в базата данни съответстващо движение на финансови средства, фактическото заплащане трябва да бъде потвърдено в платежния документ с отметка "Платено". За платежни банкови документи — платежни нареждания, за които трябва да бъде указана дата на превод, доколкото датата на документа може да не съвпада с датата на плащане. За касови документи дата на плащане не е нужно да се указва, доколкото по правило касовите операции съвпадат с датата на документа.
Препоръчваме още:

Онлайн видео семинари по счетоводство на сайта Accounting seminars