30.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 29

Нови актове

 • Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
 • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.
 • Решение № 30-еп от 30 март 2014 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България

28.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Закон за горите
 • Закон за изменение и допълнение на закона за горите (дв, бр. 19 от 2011 г.)

25.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Кодекс на труда
 • Административнопроцесуален кодекс
 • Търговски закон

21.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за водите
 • Закон за храните
 • Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България

19.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 25

Променени актове

 • Устройствен правилник на агенция "митници"

18.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България (дв, бр. 12 от 2000 г.)
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България

14.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Устройствен правилник на областните администрации
 • Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

11.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за регионалното развитие

7.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

5.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за администрацията
 • Закон за българската телеграфна агенция

4.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 18

Променени актове

 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина