30.09.2008 г.

ДВ, бр. 85 от 30.09.2008 г.

 1. Обнародван е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (ДВ, бр. 22 от 2005 г.)

27.09.2008 г.

Държавен вестник бр. 84 от 26.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие;
 2. Приета е Наредба № i-1 от 16 септември 2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност".

24.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 83 от 23.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
 2. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 51 от 2007 г.).

20.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 82 от 19.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, БР. 82 ОТ 1998 Г.)

17.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 81 от 16.09.2008 г.

 1. Обнародвано е Постановление № 224 от 10 септември 2008 г. за създаване на съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз

13.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 80 от 12.09.2008 г.

 1. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 2. Обнародван е Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

10.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 79 от 09.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 19 от 27 август 2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.
 2. Приета е Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура".

3.09.2008 г.

Държавен вестник, бр. 77 от 02.09.2008 г.

 1. Приета е Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 2. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество.
 3. Приета е Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2000 г. за документите за заемане на държавна служба (ДВ, БР. 23 ОТ 2000 Г.).
 4. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (ДВ, БР. 54 ОТ 2005 Г.);
 5. Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.).