29.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 31

Променени актове

 • Правилник за издаване на българските лични документи
 • Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Правилник за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

26.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 30

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за държавна агенция "национална сигурност"
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за здравето
 • Закон за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит (дв, бр. 18 от 2010 г.)
 • Закон за местните данъци и такси

22.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Методика за определяне на резултатите от гласуването за народни представители
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

19.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 28

Променени актове

 • Кодекс на търговското корабоплаване (загл. изм. - дв, бр. 113 от 2002 г.)
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № Із-2209 от 29 октомври 2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за правната помощ

15.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 27

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за горите
 • Закон за държавната собственост
 • Закон за електронните съобщения
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за защитените територии
 • Закон за опазване на земеделските земи
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за туризма
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за устройството на черноморското крайбрежие

14.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 26

Нови актове

 • Наредба № н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза

Отменени актове

 • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време

12.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 24

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за концесиите
 • Закон за местните данъци и такси
 • Закон за устройство на територията

Държавен вестник, бр. 23

Променени актове

 • Закон за данък върху добавената стойност
 • Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 • Закон за здравното осигуряване

5.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера (ратифицирана със закон, приет от хххIх народно събрание на 17 септември 2003 г. - дв, бр. 86 от 2003 г. в сила от 26 януари 2004 г.)
 • Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите
 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Решение № 693 от 17 септември 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "чатала", участък "юг", разположено в ...

1.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 21

Променени актове

 • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 • Постановление № 140 от 18 юни 1998 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират в системата на министерството на културата ...
 • Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от МВР